Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Ing. Michal Zemánek,

 

se sídlem Kořenec 162, PSČ 68001, IČ: 00934224

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Boskovice

pro nákup služeb čištění koberců, čištění čalounění, mytí oken a čištění žaluzií.

 

Adresa pro doručování korespondence:

Ing. Michal Zemánek, Kořenec 162, 68001 Boskovice

E-mail:info@cistenikobercupraha.com

Tel: +420 606 237 340

 

Úvodní ustanovení

Obchodní firma Ing. Michal Zemánek, se sídlem: Kořenec 162, 68001 Boskovice, IČ: 00934224, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Boskovice, vydává v souladu s ustanovením § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

VOP upravují právní vztahy mezi Smluvními stranami založené „Smlouvou o poskytování úklidových služeb“ (dále jen Smlouva).

 

Smluvní strany

2.1. Zhotovitel: Obchodní firma Ing. Michal Zemánek, se sídlem: Kořenec 162, 68001 Boskovice, IČ: 00934224, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Boskovice, kontakt: info@cistenikobercupraha.com, +420 606 237 340.

2.2. Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která uzavře se Zhotovitelem Smlouvu, čímž akceptuje tyto VOP.

 

Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele dohodnuté Úklidové práce a závazek Objednatele tyto práce převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

3.2. Specifikace Úklidových služeb (místo plnění Úklidových služeb, jejich frekvenci, rozsah a druh) jsou uvedeny ve Smlouvě.

3.3. Úklidové služby počínají dnem uvedeným ve Smlouvě nebo dnem podpisu Smlouvy.

3.4. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou nebo určitou, podle Smlouvy.

Definice pojmů

4.1. Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva o poskytování úklidových služeb, kterou s Objednatelem uzavírá Zhotovitel.

4.2. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena akceptací (závazným potvrzením) objednávky. Od tohoto momentu mezi Zhotovitelem a Objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4.3. Smlouva: Smlouva o poskytování úklidových služeb.

4.4. Úklidové prostory: Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře atp.), které jsou předmětem Úklidových služeb a ve kterých má Zhotovitel Úklidové služby vykonávat, jakož i vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění Smlouvy nezbytné.

4.5. Úklidové služby: činnost prováděná Zhotovitelem a sjednaná Smlouvou.

4.6. Úklidové prostředky a pomůcky: čistící prostředky, jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu Úklidových služeb používány či budou předmětem Úklidových služeb..

4.7. Pracovník: Osoba zmocněná Zhotovitelem k výkonu Úklidových služeb.

4.8. Úklidový den: den, ve kterém jsou zhotovitelem prováděny Úklidové služby.

4.9 Klientský výkaz práce: dodací list Úklidových prací spravovaný Pracovníkem.

4.10. Ceník: orientační ceník úklidových služeb, popř. dalších služeb a materiálu zveřejněný na adrese http://cistenikobercupraha.com/cenik/.

 

Cena služeb, účtování služeb, platební podmínky, doprava

5.1. Cena úklidových služeb byla stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena ve Smlouvě.

5.2. Podkladem pro účtování Úklidových služeb je jejich skutečné provedení Pracovníkem, a jejich převzetí Objednatelem. Objednatel je povinen zajistit převzetí prací vždy neprodleně po skončení prací v daném Úklidovém dni a podepsat Klientský výkaz práce. V případě nepřítomnosti Objednatele a v této souvislosti nepotvrzení Klientského výkazu práce se považují všechny práce za řádně vykonané a Objednateli předané.

5.3. Podkladem pro vyúčtování bude Klientský výkaz práce, na jehož základě bude vyčíslena plocha čištěných koberců a počty čištěného čalounění.

5.4. Objednateli budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené Objednatelem (osobně, telefonicky, elektronicky). Vícepracemi se rozumí vyšší stupeň znečištění než je znečištění běžné, popř. čas strávený na cestě, nad rámec smluvený touto Smlouvou.

5.5. Objednatel a Zhotovitel se mohou písemně dohodnout na změně, zúžení či rozšíření poskytovaných Úklidových služeb nad rozsah, jejich frekvenci druh či místo plnění, a to v návaznosti na potřeby Objednatele a provozní možnosti Zhotovitele, a to formou dodatku ke Smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické pošty.

5.6. V případě, že stav Úklidových prostor při započetí Úklidových služeb nebude odpovídat běžnému stavu znečištění (nadměrné znečištění, nepřipravené prostory, stěhovací práce, rozházené předměty apod.) na který byla kalkulována doba provádění prací, bude s Objednatelem dohodnuto navýšení kalkulace práce. Pokud Objednatel navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových služeb v Úklidových prostorách, určí priority Úklidových služeb Pracovník. Neprovedené služby nebudou předmětem reklamace Objednatelem.

5.7. V případě, že Objednatel písemně nezruší objednanou návštěvu Pracovníka nejpozději do 24 hodin před započetím cesty Pracovníka k Úklidovým prostorám, bude Zhotovitel účtovat Objednateli 100% ceny předpokládaných Úklidových služeb dle Smlouvy. Pokud však konec lhůty 24 hodin před započetím cesty Pracovníka vychází na nepracovní den, je nutno zrušení návštěvy učinit nejpozději do 14:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu výše zmíněnému nepracovnímu dni.

5.8. Dohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel ve Smlouvě na dodávání Úklidových prostředků a pomůcek Zhotovitelem, bude Zhotovitel Objednateli účtovat i Smluvní cenu dodaných úklidových prostředků.

5.9. Pokud bude sjednáno, že úklidové prostředky nezbytné k provedení prací, bude poskytovat Pracovníkovi Objednatel a zároveň Objednatel nezajistí dostatečné množství těchto prostředků tak, aby nebylo narušeno plnění dle Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn dodat úklidové prostředky v nezbytném množství a odpovídající kvalitě a účtovat je za shora uvedených podmínek.

5.10. Platba bude realizována na základě řádně vystaveného příjmového dokladu v hotovosti po provedené plnění nebo na základě řádně vystavené elektronické faktury – daňového dokladu po provedeném plnění se 14 denní lhůtou splatnosti počínající dnem vystavení příslušné faktury.

5.11. Objednatel se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň bude objednateli vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 80,-Kč bez DPH – tato bude vyúčtována v rámci následující faktury. Za vystavení další upomínky právníkem bude objednateli účtováno 1.000,-Kč bez DPH.

5.12. Všechna smluvní ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem jsou důvěrná a objednatel a zhotovitel se zavazují, že jejich obsah nedají ve známost ani je jinak neposkytnou jakékoli třetí osobě. Pro případ porušení tohoto ustanovení si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení tohoto ustanovení, splatnou na výzvu druhé Smluvní strany.

5.13. Minimální kalkulace služby (zakázky) je 450,- Kč. K minimální kalkulaci služby bude v případě nutnosti použít stírací parkovací kartu nebo parkovací automat Pracovníkem Zhotovitele navíc připočteno parkovné.

5.14. Parkovné je hrazeno Objednatelem v plné výši a Pracovníkem Zhotovitele je připočteno k celkové ceně za službu. Pokud je realizovaná služba v hodnotě nižší, než je v ceníku stanovená minimální kalkulace na službu (zakázku), bude parkovné připočítáno navíc k ceně minimální kalkulace za službu (zakázku). Parkovné je Pracovníkem Zhotovitele účtováno vždy, při nutnosti použít pro realizaci služby u Zhotovitele parkovací kartu nebo parkovací hodiny.

5.15. Slevu 10% pro stálé klienty, ZTP klienty, ZTPP klienty a studenty lze uplatnit pouze při hodnotě služby vyšší než je minimální kalkulace služby (zakázky). Pro služby v hodnotě do 499,- Kč nelze uplatit slevu v její plné výši.

5.16. Pracovníci Zhotovitele mají příjezd k Objednateli určen v intervalu 60 minut od objednané hodiny příjezdu. Např. při objednávce na 8:00 je interval příjezdu 8:00 – 9:00 z důvodu nepředvídatelné dopravní situace.

 

Práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Objednatel

6.1.1. se zavazuje poskytovat zhotoviteli v rámci provádění sjednaných služeb bezúplatně vodu a elektrickou energii, Úklidové prostředky a pomůcky. Objednatel je odpovědný za to, že všechny Úklidové prostředky a pomůcky budou pro výkon úklidových služeb vhodné.

6.1.2. se zavazuje dodávat Pracovníkovi Úklidové prostředky a pomůcky bezodkladně po jejím písemném vyžádání, tak, aby nebylo narušeno řádné plnění Smlouvy. Jiný postup, např. dodání Úklidových prostředků a pomůcek Pracovníkem, bude písemně smluven mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

6.1.3. se zavazuje zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude umožněn výkon Úklidových služeb, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v těchto případech všechny služby za řádně vykonané, Objednateli předané a budou Zhotovitelem účtovány.

6.1.4. se zavazuje zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v době provádění Úklidových služeb. V případě, že dojde k napadení Pracovníka zvířetem, je Objednatel povinen Zhotoviteli nejpozději do 6 dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).

6.1.5. se zavazuje udržovat přístroje a vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu, tak aby nedošlo ke zranění Pracovníka. Dále se Objednatel zavazuje upozornit Zhotovitele na poškozené, rozbité či nefunkční zařízení domácnosti, stejně jako ho upozornit na zařízení či další předměty způsobilé přivodit či způsobit zranění.

6.1.6. se zavazuje udržovat vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu tak, aby nedošlo v rámci Úklidových prací k poškození majetku Objednatele.

6.1.7. se zavazuje Pracovníka seznámit s podmínkami pohybu v Úklidových prostorách, se všemi Úklidovými prostředky a pomůckami, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací. Zejména je povinen ho seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s tímto je Objednatel povinen písemně upozornit Zhotovitele na speciální požadavky pro ošetření spotřební elektroniky, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových služeb, nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za případné poškození spotřební elektroniky Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky.

6.1.8. se zavazuje připravit výpočetní techniku k provádění úklidu tak, aby nemohlo dojít ze strany Zhotovitele k poškození či ztrátě uložených informací. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, pokud nebude technika uvedena v době provádění úklidu do výše definovaného stavu.

6.1.9. se zavazuje předat písemně Zhotoviteli seznam míst, na které Pracovník nemá přístup a seznam činností, které nemá výslovně vykonávat.

6.1.10. se zavazuje zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.

6.1.11. se zavazuje umožnit Zhotoviteli nárazovou kontrolu práce Pracovníka v době výkonu Úklidových služeb přímo v Úklidových prostorách.

6.1.12. se zavazuje, že nebude bez vědomí a souhlasu Zhotovitele vyvíjet úsilí k uzavření, že nezprostředkuje ani neuzavře pracovní či obdobnou smlouvu či jakoukoli jinou písemnou či ústní dohodu s Pracovníkem, jejímž předmětem by byl výkon Úklidových i jakýchkoli jiných prací v Úklidových prostorách Objednatele, jakož i v Úklidových prostorách třetích stran. V případě porušení tohoto ustanovení si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení Smlouvy, splatnou na výzvu Zhotovitele.

 

6.2. Zhotovitel

6.2.1. je povinen provést Úklidové služby v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem Smlouvy. Dále je povinen provést další Úklidové služby v rozsahu a způsobem, které si Zhotovitel a Objednatel písemně odsouhlasili v průběhu trvání Smlouvy.

6.2.2. se zavazuje provést Úklidové služby prostřednictvím svého Pracovníka.

6.2.3. je povinen nevyčerpané Úklidové prostředky, jakož i pomůcky, které jsou v majetku Objednatele, použité k výkonu Úklidových služeb vrátit po skončení práce Objednateli, nebo je zanechat na místě k tomu Objednatelem určeném, zpravidla na místě, kde se u Objednatele nacházejí běžně či kde je Objednatel zanechává Pracovníkovi.

6.2.4. Úklidové prostředky a pomůcky a Úklidové služby, které dodá Zhotovitel nad rámec Smlouvy, připočítá k položkám běžně vystavené faktury.

6.2.5. Zhotovitel je povinen dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom Objednatele informovat e-mailově nebo telefonicky. Objednatel má právo v tomto případě na náhradní plnění v termínu, který se Zhotovitelem vzájemně dohodne. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není Zhotovitel oprávněn tyto nevykonané práce účtovat.

6.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude používat jakékoli zařízení náležející do majetku Objednatele k jiným účelům, než k činnostem dle Smlouvy. K tomu je povinen zavázat i své Pracovníky. To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s Objednatelem a v případě neobvyklých náhlých událostí.

6.2.7. Veškerý odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle Smlouvy, zůstává ve vlastnictví Objednatele a tento je povinen Zhotoviteli určit místo, kam je Zhotovitel oprávněn odpad odkládat.

 

Odpovědnost za vady a škodu

7.1. Reklamace Úklidových služeb

7.1.1. Zjištěné nedostatky při provádění Úklidových služeb je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele reklamací zaslanou e-mailem ve lhůtě 14 dnů následujících po dni, ve kterém byly Úklidové služby provedeny. Učiní tak včetně přiložení pořízené fotodokumentace, prokazující vadné plnění ze strany Pracovníka Zhotovitele. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí Zhotovitel následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do sedmi pracovních dnů od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

7.1.2. V případě, že Objednatel vyjádří opakovaně (tj. dvakrát a více) nespokojenost s kvalitou či rozsahem provedených služeb a jeho stížnost bude směřovat proti osobě Pracovníka, který služby provádí, zavazuje se Zhotovitel k nahrazení tohoto Pracovníka jiným Pracovníkem.

 

7.2. Způsobená škoda

7.2.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu na jeho majetku vzniklou jednáním Pracovníků v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. V případě zjištění škody je Objednatel o tom povinen neprodleně písemně informovat Zhotovitele a svoje tvrzení doložit fotografiemi; lhůtou „neprodleně“ se rozumí doba 48 hodin ode dne předání Úklidových služeb. Následně se dohodne na způsobu nápravy, a to buď uvedením v předešlý stav, ve lhůtě přiměřené rozsahu vzniklé škody, nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění Zhotovitele, kdy je Zhotovitel povinen vzniklou škodu oznámit na pojišťovně ve lhůtě 14 dnů od nahlášení škodné události Zhotoviteli Objednatelem. K oznámení o vzniku škody podanému Objednatelem po uplynutí této lhůty není Zhotovitel povinen přihlížet. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k prokázání vzniku škody (zajištění servisních a jiných odborných zpráv, posudků, fotodokumentace apod., požadovaných v konkrétním případě pojišťovací společností.

7.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při provádění Úklidových služeb dle Smlouvy.

7.2.3. Bude-li Pracovník provádět čištění skvrn na kobercích, čalounění atp., je Pracovník povinen odstranit skvrnu pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli či Pracovníkovi elektronicky prostřednictvím e-mailu původ skvrny, popř. druh znečištění. Nebude-li zřejmé jakého původu je skvrna či znečištění, hrozí škoda, která by mohla být způsobena nesprávným postupem a zvolením nesprávného přípravku, a na kterou nelze vztáhnout odpovědnost Zhotovitele.

7.2.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu platnosti této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za vzniklé škody, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy a to až do výše 2.000.000,- Kč. Mohla-li by vzniknout na objednavatelově majetku v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy škoda vyšší, je Objednatel povinen na to Zhotovitele písemně upozornit, a to buď při podpisu Smlouvy, nebo dojde-li k takové situaci později, tři dny od vzniku této situace, nejpozději však před započetím první objednané návštěvy pracovníka Zhotovitele následující po vzniku takové situace.

 

Doručování a kontakty

8.1. Pro doručování písemností, zejména faktur, reklamací, písemných upozornění, souhlasů či požadavků, odstoupení od Smlouvy, její výpovědi apod. si strany sjednaly: písemnosti budou zasílány v elektronické podobě na emailové adresy uvedené ve Smlouvě. Oboustranně akceptována bude také listinná forma písemností doručována poštovní službou.

8.2. V pochybnostech se pro účely Smlouvy považuje za doručenou elektronickou poštou písemnost bezchybně odeslaná prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou ve Smlouvě třetí den po jejím odeslání.

8.3. Pro účely Smlouvy se za doručenou považuje písemnost, která byla prokazatelně odeslána na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy, jestliže adresát písemnosti, po marném pokusu o její doručení, si písemnost nevyzvedl ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uložení, přičemž poslední den lhůty uložení se považuje za den doručení písemnosti. V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta.

8.4. Změna adresy pro doručování (e-mailová adresa i adresa pro doručování listinných zásilek) bude druhé Smluvní straně oznámena písemně. Smluvní strany odpovídají za to, že po celou dobu platnosti Smlouvy budou tyto adresy pro doručování písemností aktuální.

 

Ukončení Smlouvy

Účinnost této smlouvy zaniká:

9.1. Dohodou stran.

9.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností kteroukoli ze Smluvních stran (podstatným porušením se v každém případě a mimo jiné rozumí neplacení úhrady za provedené služby Objednatelem déle než 14 dnů po splatnosti faktury, dlouhodobé nekvalitní poskytování služeb ze strany Zhotovitele, na které byl opakovaně bezvýsledně písemně upozorněn).

9.3. Výpovědí smlouvy bez udání výpovědního důvodu s 1 měsíční výpovědní lhůtou počínající prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty bude úhrada za provedenou práci splatná na konci každé návštěvy Pracovníka a to v hotovosti přímo Pracovníkovi. Jestliže k úhradě nedojde, má Zhotovitel právo uplatnit okamžité odstoupení od Smlouvy, čímž nezaniká jeho právo na úhradu provedené práce.

 

Ochrana osobních údajů

10.1. Objednatel souhlasem s těmito VOP dobrovolně uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a podobě, jak je dále stanoveno. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu s platnou legislativou.

10.2. Osobním údajem, k jehož zpracování je udělen souhlas, se rozumí jakákoliv informace, kterou Objednatel poskytne Zhotoviteli, na základě které je možné Objednatele identifikovat, zejména jméno a příjmení, e-mail, adresa, telefonní číslo.

10.3. Účelem zpracování je zajištění a poskytnutí služeb tvořících předmět Smlouvy. Souhlas platí po dobu využívání služeb Zhotovitele.

10.4. Objednatel má právo požadovat od Zhotovitele informace o zpracování jeho osobních údajů a dále vysvětlení, domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, a také požadovat, aby byl odstraněn případný závadný stav. Úřadem příslušným pro řešení případných sporů ohledně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

10.5. Objednatel souhlasí s předáním osobních údajů Pracovníkům Zhotovitele a uděluje ji souhlas ve stejném rozsahu.

10.6. Souhlasem s těmito VOP je udělen zároveň souhlas k zasílání obchodních sdělení a k použití ve Smlouvě uvedené elektronické adresy k zasílání těchto sdělení.

10.7. Pokud si Objednatel přeje odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, učiní tak písemně. Při odvolání souhlasu je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu každého z nich a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu lze dále uzavřít telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailových adres smluvních stran.

11.2. Veškeré změny a doplnění Smlouvy lze činit pouze na základě oboustranně odsouhlasených dodatků, které mohou být odsouhlaseny také v elektronické podobě prostřednictvím e-mailových adres Smluvních stran.

11.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, rozumí mu a cítí se být, okamžikem podpisu či vyjádřením souhlasu se smlouvou, touto smlouvou vázány. Dále výslovně prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely pod nátlakem či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz své svobodné vůle v případě tištění smlouvy připojují své podpisy.

11.4. Tato smlouva v tištěné podobě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

Změna Všeobecných obchodních podmínek

12.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

12.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré Smlouvy učiněné v tento den a později.

12.3. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP v přiměřeném rozsahu. Nové znění VOP bude též zveřejněno na internetových stránkách Zhotovitele http://cistenikobercupraha.com . Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP.

12.4. Zhotovitel písemně oznámí na e-mailovou adresu Objednatele změnu VOP s tím, že Objednatel ve lhůtě do 30 (třiceti) dní od zveřejnění nových VOP buď Zhotoviteli potvrdí svůj souhlas se změnou Smlouvy, spočívající ve změně VOP, nebo je oprávněn v této lhůtě od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele. Odstoupení je v takovém případě účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Zhotoviteli. V opačném případě se novelizované VOP stávají závaznými pro další smluvní vztah podle Smlouvy.

12.5. Objednatel je povinen se s novelizovaným zněním VOP seznámit.

12.6. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 20.7.2017